Täna on teisipäev, 16. oktoober

Loovtöö korraldamine

LOOVTÖÖ KORRALDAMINE III KOOLIASTMES

Üldtingimused

Alates 1. septembrist 2013. a on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks ning loovtöö teema ja tulemus märgitakse ka lõputunnistusele.

Loovtöö on 8. klassi õpilastele õppeaineid lõimiv ülesanne, milleks võib olla:

·         uurimus,

·          ettekanded kogu kooliastmele,

·          projekt (kirjutamine, läbiviimine, rollide jaotus jne)

·          kunsti- või käsitöö,

·         osalemine etlusprogrammis,

·          osalemine ülekoolilistes või rahvusvahelistes projektides,

·         kooli ajalehe koostamine,

·         ülekoolilise mälumängu läbiviimine vms.

Oluline on aktiivne osavõtt projekti ettevalmistamisest, läbiviimisest ja kokkuvõtete tegemisest.

Loovtöö läbiviimise ja juhendamise korra kinnitab kooli direktor.

 

Loovtöö eesmärk on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

•          õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu;

•          õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist;

•          õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;

•          üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne) kujunemist;

•          õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

Loovtöö korraldamine koolis

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

Direktor kinnitab:

–          loovtööde juhendajad, näiteks temaatikaga seotud aineõpetajad, ainete lõimumise puhul õpetajad või vastava kvalifikatsiooniga inimesed väljast poolt kooli;

–          hindamiskomisjoni(d)

–          loovtöö kirjaliku osa ülesehituse ja vormistamise nõuded, seda ka nii kunstiainete ja projektitöö puhul;

Loovtöö liigid

Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö ning kool koostab eelpool nimetatud tööde koostamise juhendid, mis sisaldavad ka kõigi loovtöö liikide ülesehituse ning vormistamise nõudeid.

 

Keelte-, loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalainetes ning matemaatikas on loovtöö liikideks üldjuhul kirjalik õpilasuurimus või projektitöö. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisele ja vormistamisele esitatud nõuetest.

Õpilasuurimus

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö kirjutamine annab õpilastele esimese iseseisva uurimustöö kogemuse ning võimaluse tegeleda huvipakkuvate teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega. Uurimuse eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta ning leida teema olulistele küsimustele vastuseid. Samuti aitab uurimustöö kaasa oskusele oma mõtteid edasi anda loogiliselt nii kõnes kui kirjas.

Uurimustöö peaks olema valdavalt analüüsiva iseloomuga, olulisel kohal on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused.

Projekt

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö (ülesanne) vm ettevõtmine.

Projekt pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt annab korraldamiskogemust, juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm.

Loovtöö kui muusikateos või kunstitöö

Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid ning on eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja.

Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest lähtudes viidata kasutatud teose autorile.

Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming, aga ka muusikateose esitamine.

Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur,  keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne. 

Kunsti- ja projektitöö puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse vastavalt kooli poolt kehtestatud nõuetele.

Loovtöö ja olümpiaadid, konkursid

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilasuurimustööde konkursil (näiteks Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, GLOBE õpilasuurimustööde konkurss, Tartu keskkonnahariduskeskuse õpilaste keskkonnaalaste uurimustööde konkurss jne).

Loovtöö teema valimine

Loovtöö täpsema teemavaliku teevad õpilased individuaalselt või rühmas teise trimestri algul.

Loovtöö esitus sõltub valitud projekti iseärasustest.

Loovtöö esitamine

Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö, vm) koos kirjaliku osaga ja läbinud vastavalt graafikule eelkaitsmise.

Loovtöö hindamine

 • Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu direktori poolt kinnitatud hindamiskomisjon, kuhu kuulub ka õpilase juhendaja.
 • Loovtöö pääseb hindamisele vaid siis, kui on läbitud eelkaitsmine.
 • Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul peetud päeviku alusel.

Loovtööde juhendamine

8. klassi õpilane valib ise sobiva juhendaja kooli õpetajate, töötajate või oma eriala spetsialistide seast väljaspool kooli.

Loovtöö juhendajal on töö sooritamisel suunav ja nõuandev roll. Igal juhendajal on maksimaalselt kolm juhendatavat tööd.

Loovtöö juhendamise põhimõteteks on:

õpetajate ja õpilaste töökoormus ei tohiks oluliselt suureneda, selleks lepitakse kokku, millal ja mitu korda üldjuhul toimub juhendamine. Loovtöö juhendamine võib toimuda individuaalselt või ka rühmas.

Juhendaja roll on suunav:

1)      aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;

2)      soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;

3)      jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist;

4)      nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks;

5)      täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse ;

6)      nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul.

Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks võiks olla 15 tundi, mis sisaldab nii juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd.

Loovtööde esitamine

1)      loovtöö esitlus võib toimuda nii koolis kui kokkuleppel hindamiskomisjoniga väljaspool kooli;

2)      esitlus võib toimuda koolis ka teatud teema või ainenädala raames: näiteks muusika- ja kunstinädalal, loodusainete nädalal, kus muuhulgas saavad õpilased üles astuda nt kontserdil või näitusel vastaval teemal koostatud loovtööga jm;

3)      mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed;

4)      loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandena ning aega selleks võiks olla nt 10 minutit.

5)      ettekanne on õpilasel kirjaliku tekstina ettevalmistatud.

6)      esitlust on soovitav näitlikustada, kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega.

Loovtöö esitlemisel õpilane:

1)      selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;

2)      tutvustab kasutatud meeto(dit)deid;

3)      esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.

Loovtööde hindamine

Hindamise põhimõtted ning kriteeriumid esitatakse kooli loovtööde hindamisjuhendis.

Loovtöö hindamise eesmärgiks on:

·         kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet loovtöö kui terviku kohta;

·         kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut.

Hinnang antakse:

 • töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;

kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose  puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;

muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust.

 • loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
 • loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine.
 • loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.

Loovtöö vormistamine arvutil

 • Uurimustöö vormistatakse arvutil lehe ühele küljele, kasutatakse paberi formaati A4.
 •  Töö maht on orienteeruvalt 10-14/ 6-10 lehekülge.
 •  Kirja tüüp on Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, reavahe 1,5.
 • Lehe üla- ja alaservast jäetakse tühjaks 3 cm, lehe paremast servast 2 cm, vasakust servast 4 cm.
 • Tekst paigutatakse leheküljele ühtlaselt, lehekülje parempoolne serv jääb sirge.
 • Kõik leheküljed töös nummerdatakse, number trükitakse ülaservast 1 cm allapoole lehe paremasse nurka.
 • Lehekülgi arvestatakse alates tiitellehest, kuid lehekülje numbrit sellel ei kirjutata.

 

 

LISAD

LISA 1 Loovtöö aruanne

Viljandi Paalalinna Kooli õpilase loovtöö aruanne

Töö autor(id)

Töö pealkiri/teema

Töö etapid

Tegevused

Tähtajad

Millises järjekorras ja mida teed?

Milliseid tegevusi selleks ette võtta tuleb?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentaarid

Anna hinnang oma tööle. Mis läks planeeritust teistmoodi? Mida õppisid sellest? Millised on raskused? Mida tuleb teisiti teha? Rühmatöö korral kirjelda tööülesannete jaotust, kogu rühma tegevust ning oma panust (ühis)töö valmimisel.

 

 

 

 

 

Juhendaja kommentaarid

Hinnang töö protsessile. Tähtaegadest kinnipidamine. Töö tulemus.

 

 

 

 

 

 

 

 

LISA 2 Loovtöö hindamisleht

Õpilase nimi ………………………………………………………………………………….

Töö juhendaja ……………………………………………………………………………….

Loovtöö teema ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kaitsmise kuupäev ……………………………………………………………………………

Hindaja nimi ………………………………………………………………………………….

Mida hindan?

5

4

3

2

1

Selgitus

Loovtöö  vastavus teemale

 

 

 

Püstitatud eesmärkide saavutamine

 

 

 

Loovtöö vastavus vormistusnõuetele

 

 

 

Loovtöö aruande vormistus

 

 

 

Kaitsmine, esitlus

 

 

 

 

Lisaküsimustele vastamine

 

 

 

 

Juhendaja hinnang

 

 

 

 

 

Loovtöö juhend