Täna on pühapäev, 24. september

Tugisüsteemid

Tugisüsteemid

Eripedagoogi tööülesanded:

·         õpilaste abistamine ja nõustamine funktsionaalse lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisel;

·         õpetajate ja lapsevanemate abistamine ja nõustamine funktsionaalse lugemis- ja kirjutamisoskuse õpetamisel.

Töö toimub tunniplaani alusel.

 

Psühholoogi tööülesanded:

·         õpilaste nõustamine, et aidata neil lahendada isiklikke ja kooliga seotud probleeme ja muresid (kooliga kohanemine, õpimotivatsioon, stress, suhtlemisraskused, madal enesehinnang jm);

·         õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja toetamine õpilase hariduslike erivajaduste (HEV) ja käitumisprobleemide korral või kutsevaliku küsimustes;

·         testide  ja küsitluste läbiviimine;

·         karjäärinõustamine.

Psühholoog:  tel 4345 143

 

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded:

·         õpilaste ja vajadusel nende perede toetamine ja nõustamine sotsiaalsete probleemide korral (konfliktid kaasõpilastega/õpetajatega, kiusamine, koolikohustuse mittetäitmine,   sulandumine klassikollektiivi jm);

·         koostöös  klassijuhatajatega/aineõpetajatega probleemsete õpilaste ja nende perede väljaselgitamine ja vajadusel teiste spetsialistide (nt lastekaitse, politsei) kaasamine.

Sotsiaalpedagoog 1-4 klass: Karin Kiilaspä, karin.kiilaspa@paalalinna.ee, mob 51 914 940

Sotsiaalpedagoog 5-9 klass: Kertu Reinsalu, kertu.reinsalu@paalalinna.ee, mob 58 371 018, tel 4344 021 

 

Abiõpetaja tööülesanded:

·         Õpilaste toetamine õppetundides (individuaalne või väiksemale grupile suunatud)

·         Õpiabi vajavate õpilaste juhendamine/õpetamine klassikollektiivist eraldi (individuaalne või väiksemas grupis)

Abiõpetaja: Kelly Eensoo, kelly.eensoo@paalalinna.ee

Tugisüsteemid ja nende rakendamine